Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Op Enka
9 maart 2019

Maximum snelheid in de wijk

Terugkoppeling van de werkgroep “Schoon & Veilig” :

Op diverse evenementenhebben bewoners van Op-Enka aangegeven niet blij te zijn met de situatie in hun straat. In hun beleving wordt er te hard gereden door koeriers, bouwvakkers en natuurlijkook door bewoners zelf.

Een afvaardiging van de themagroep“Schoon & Veilig” heeft recentelijk een gesprek gehad met de gemeente om tebespreken wat de mogelijkheden waren om de wijk verkeersveiliger te maken.Hierbij is de gemeente gevraagd om na te denken welke aanvullende maatregelenmogelijk zijn, zeker ook omdat door de groei van de wijk en de komst van deschool de situatie zal wijzigen. Tot op heden nog geen antwoord van degemeente, wordt vervolgd…

En in de tussentijd: Uiteraard is ook een belangrijketaak voor de bewoners zelf weggelegd. Spreek je buren, bezoekers enleveranciers op een vriendelijke (!) manier aan als zij de snelheidslimiet van30 km/h overtreden.