Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Entrede.nl

Inloggen of inschrijven

Nut en noodzaak wijk-wijk autotunnel KerkwegOp 29 oktober 2012 heeft de raad de Keuzenota Spoorzone vastgesteld. Deze beschrijft het geheel aan plannen ter verbetering van Ede als regionaal OV-knooppunt, de vermindering van de barrièrewerking van het spoor en hetfungeren als aanjager van de stedelijke ontwikkeling. De verbetering als OV-knooppunt wordt onder meer bereikt door intensivering van het treinverkeer. Deze verhoging leidt om veiligheidsredenen tot het afsluiten van een tweetaloverwegen aan de westzijde van Ede, waaronder de overweg Kerkweg. De barrière werking is gecompenseerd door de Koepeltunnel voor autoverkeer en de Somatunnel voor langzaam verkeer aan te leggen. Beide zijn inmiddels in gebruik genomen. De feitelijke sluiting van de overweg maakt onderdeel uit van het project Spoorzone.

In het raadsbesluit uit 2012 is ook opgenomen om 'rond 2018'een afweging te maken voor een eventuele extra wijk-wijk autotunnel ter hoogte van het spoor en de Kerkweg. De raad heeft hierbij meegegeven dat deze afweging zowel kan worden gebaseerd op verkeersonderzoek als op een goed gedefinieerd burgerparticipatieproces. In december 2017 heeft het CDA raadsvragen gesteld rond dit onderwerp (2017/65). De essentie van de beantwoording was dat de onderzoeksresultaten in het najaar van 2018 beschikbaar zouden komen.

Op 5 juni 2018 heeft het college ingestemd met het projectdocument ‘Afweging nut en noodzaak wijkautotunnel Kerkweg’. In dit projectdocument is aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de raadstoezegging uit 2012 en is de opzet van het onderzoek omschreven. De gemeenteraad is hiervan op 5 juni 2018 in kennis gesteld door middel van een memo.

Het nu voorliggend voorstel vormt - samen met de onderzoeksrapportage ‘Wijk-wijk autotunnel Kerkweg, analyse van maatschappelijke effecten en het participatieverslag - de basis voor de afweging door de gemeenteraad om al dan niet een extra wijk-wijk autotunnel te realiseren.

Bij sluiting van de overweg dient er een tunnel te komen?
7 stemmen Verlopen
Deel dit bericht!

Reacties

H. Stegink
2 december 2018

Mee eens

Breuk in verbinding met het Beatrix park enz. (O.A. Maanderzand)